Adatvédelmi nyilatkozat

A Mesharray.hu portál és oldalak üzemeltetője, a Mesharray Informatikai Zrt. (1132 Budapest, Nyugati tér 4. I./14., Cg.01-10-047046), továbbiakban Üzemeltető kijelenti, hogy az oldal felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során az adatvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően jár el.

A regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy az oldalon megadott személyes adatait Üzemeltető kezelje, azokat a regisztráltaknak nyújtott szolgáltatások során valamint statisztikai és marketing célból felhasználja. Üzemeltető kijelenti, hogy a regisztráló adatait előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja ki.

Regisztráló a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az oldalon megadott személyes adatait Üzemeltető a Mesharray Digital Media School tanfolyamaira és rendezvényeire történő jelentkezés, adminisztrálás céljából, valamint statisztikai és marketing célból felhasználhatja.

Regisztráló adatait önkéntesen adja meg. Üzemeltető felhasználó számára lehetőséget biztosít, hogy a róla tárolt adatokat megismerhesse, szükség esetén módosíthassa.

Az Üzemeltetővel szerződő (regisztráló) természetes személy hozzájárul következő személyes adatainak a jelen nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez: vezetékneve, keresztneve(i), születési ideje, születési helye, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme, felhasználóneve, jelszava (utóbbi kettő akkor, ha az Üzemeltető a saját honlapján keresztül tesz a Regisztráló számára elérhetővé olyan adatot vagy szolgáltatást, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető).

Az adatkezelés célja:

 • a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, esetleges módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követelések érvényesítése;
 • a Meshmag.hu odal szolgáltatásának hatékonyabbá tétele;
 • hogy a szerződő fél számára a Mesharray Zrt. elektronikus hirdetéseket küldjön;

Az adatkezelés időtartama: amíg az adatkezelés célja meg nem valósul, illetve amíg a szerződő fél nem kéri adatainak törlését.

Az Üzemeltető a vele szerződő természetes személynek adatait harmadik személy számára nem adja át.

Üzemeltető tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról, hogy:

 • A regisztráló személyes adatainak felvétele önkéntes hozzájárulásán alapul;
 • az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§(1)bek.a) pontja alapján a személyes hozzájárulása és 5.§(1)b) pontja illetve a felnőttképzési törvény vonatkozó rendelkezései;
 • az adatkezelő személye az Üzemeltető;
 • regisztráló adatait – jogszabály ezzel ellentétes kötelező előírásának esetét kivéve – kizárólag az Üzemeltető alkalmazottai, munkatársai, vezetői ismerhetik meg.

Az Üzemeletető tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról is, hogy személyes adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást kérhet, továbbá – szintén írásban: visszaigazolt elektronikus levélben (ask.me@mesharray.com) vagy ajánlott levélben (üzemeletető székhelye vagy ügyfélszolgálati irodájának címe) – kérheti személyes adatainak helyesbítését és/vagy törlését. Joga van továbbá arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21.§-a szerint – az ott írt esetekben – tiltakozzon személyes adatának kezelése ellen, valamint hogy jogainak megsértése esetén bírósághoz forduljon.

Az Üzemeltető tájékoztatja továbbá a vele szerződő természetes személyt, valamint az Üzemeltető által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatást igénybevevő személyt, hogy fogyasztóként jogait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szabályai szerint, a fogyasztóvédelmi hatóság előtt érvényesítheti. (Az Üzemeletető székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.; postacím: 1364 Budapest, Pf. 144.; telefonszám: +36-1-328-0185; telefax: +36-1-411-0116; e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu (Fogyasztókapcsolati Iroda).

Az Üzemeltető tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról is, hogy amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az alapvető jogok biztosának hivatalához is fordulhat a következő módokon:

 • levélben: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
 • postafiók: 1387 Budapest, Pf.: 40.
 • faxon: (06-1) 269-1615
 • telefonon: (06-1) 475-7100
 • e-mailben: panasz@ajbh.hu
 • személyesen: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Az Üzemeltető, mint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti szolgáltató tájékoztatja Felhasználót a következő adatokról:

 • a szolgáltató neve: Mesharray Informatikai Zrt;
 • székhelye és központi ügyintézésének helye: 1132 Budapest, Nyugati tér 4. I./14.
 • telefonszáma: +36-1-359-6410;
 • elektronikus levélcím: ask.me@mesharray.com;
 • cégjegyzékszáma: 01-10-047046;

Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy az adatok biztonsága, bizalmassága, integritása és hozzáférhetősége a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő legyen.

Az Üzemeltető és a hosting szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Informatikai rendszere és hálózata a technika mindenkori állása szerint általánosan elvárható mértékben védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, számítógépes vírusok, betörések és egyéb támadások ellen.

Az Üzemeltető informálja a felhasználókat arról, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek egyes hálózati fenyegetésekkel szemben. Az ilyen fenyegetések elhárítására a Mesharray Informatikai Zrt. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Javasolja azonban, hogy a felhasználó maga is gondoskodjon biztonságos internet-kapcsolatról, s őrizze meg felhasználói nevét és jelszavát az illetéktelen kézbe kerüléstől.

Az intézményi, nem természetes személy szerződő fél képviselője hozzájárul nyilvános adatainak a jelen pontokban meghatározottak szerinti kezeléséhez. A nem természetes személy adatainak kezelését a jelen pontokban foglaltak betartásával értelemszerűen alkalmazni kell.

Regisztráló regisztrációjának elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára – az általa megadott elektronikus levélcímre – Üzemeltető elektronikus hirdetést küldjön. Az elektronikus hirdetések megküldését a címzett bármikor megtilthatja ajánlott postai levél (cím: központi ügyintézés helye), illetve visszaigazolt elektronikus levél (ask.me@mesharray.com) útján, vagy az egyes hírlevelekben esetlegesen feltüntetett egyéb módon.

Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében, de nem vállal felelősséget az adatok megsemmisüléséért, sérüléséért, vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror-, vagy bűncselekmény esetén.

Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldal nem megfelelő működését, vagy esetleges adatvesztést okoz.

Regisztráló az adatvédelmi nyilatkozatot adatai megadásával elfogadja.

Üzemeltető tájékoztatja regisztrálót és az oldal(ak) látogatóit, hogy az Üzemeltető által felvett és kezelt adatokat, azok tartalmát, felhasználásának módozatait az alábbi elérhetőségeken ismerheti meg: Mesharray Informatikai Zrt. (Mesharray Digital Media School) 1132 Budapest, Nyugati tér 4. I./14.